Cynhyrchu fideo elusennol

trydydd sector | Ddim yn elwa | Menter gymdeithasol

Rydyn ni wedi gweithio gyda cherddorion o safon fyd-eang, gwyddonwyr arloesol a pencampwyr chwaraeon yn rheolaidd, ond mae llawer o’n prosiectau mwyaf gwerthfawr yn dal i fod yn rhai yr ydym wedi gweithio gydag elusennau.

Gall y rhain fod yn fideos codi arian wedi’u hanelu at rhoddwyr corfforaethol neu’r cyhoedd, fideos sy’n hyrwyddo gwasanaeth y mae’r elusen yn ei gynnig i’r cyhoedd neu raglenni dogfen sy’n canolbwyntio ar yr effaith y mae eu gwaith yn ei gael ar fywydau’r bobl maen nhw’n eu helpu.

Am bron i 20 mlynedd rydym wedi gweithio gydag elusennau mawr a bach. Weithiau, efallai y byddwn yn ymgysylltu â sefyllfaoedd anodd a deunydd anghyfforddus. Efallai y byddwn ni’n gweithio’n cudd ac yn darparu tystiolaeth ar gyfer apeliadau cyfreithiol, neu hyd yn oed yn rhoi actorion fel ‘siopwyr dirgel gyda chamerâu cudd’.

Mae egwyddor sylfaenol ein gwaith yn ddealltwriaeth gyfoethog o’ch prosiect a beth yw eich gweledigaeth yn y pen draw, fel dim ond gyda’n gilydd, a allwn ni gyflawni’r weledigaeth honno.

Dangos eich effaith

Mae Cyfryngau Digidol Tantrwm wedi gweithio gydag elusennau ers blynyddoedd ac mae ganddynt hanes cryf o greu fideos elusen sydd wedi bod yn allweddol wrth ddangos bod y cyllid hwnnw wedi’i gyflawni ar amcanion allweddol, tra’n helpu hefyd sicrhau cyllid parhaus.

Os ydych chi’n ymwneud â mudiad elusennol neu fenter gymdeithasol yna fe allech chi ystyried ni ar gyfer y canlynol:

 • Ffilmiau hyfforddi staff
 • Cyfathrebu allanol
 • Ffrydio eich CCB yn fyw
 • Casglu barn y gymuned
 • Casglu tystiolaeth i gefnogi bidiau ariannu
 • Creu PR cadarnhaol
 • Ymgysylltu â phobl ifanc mewn gweithgareddau gwneud ffilm
 • Dweud straeon cymunedol
 • Datblygu strategaethau fideo ar gyfer lobïo
 • Rhedeg hyfforddiant ar sut i greu fideo gyda dyfeisiau symudo
 • Animeiddio cymunedol
 • Adrodd stori gan gyfoedion

Mae Cyfryngau Digidol Tantrwm wedi cyflwyno’r holl uchod a mwy i fudiadau ledled y DU. Rydym yn gweithio gyda chymdeithasau tai, asiantaethau cymorth rhyngwladol, Cymorth i Fenywod, iechyd a diogelwch; sefydliadau lles a llawer mwy.

Recordio'r gwaith rydych chi'n ei wneud gan ddefnyddio fideo

Gofynnir am gyfryngau digidol Tantrwm yn rheolaidd gan sefydliadau elusennol i helpu i gofnodi’r gwaith anhygoel y maent yn ei wneud. Mae ein sgiliau fel cyfwelwyr yn golygu y gallwn dynnu’r ‘Sound bite’ mwyaf effeithiol gan y bobl rydych chi’n gofyn i ni i gyfweld.

Mae ein 20 mlynedd o brofiad wedi rhoi’r offer i ni wneud y pynciau mwyaf anodd neu nerfus yn rhwydd. Yna, rydym yn gallu llunio ffilm gydlynol ac effaithiol i helpu i gyflawni y canlyniad a ddymunir.

Scroll to Top

Let's talk

Skip to content