Fideo

Mae cynhyrchu fideo yn ein gwaed.

Ym 1989 dilynodd Andrew (ein sylfaenydd) freuddwyd a chonsuriodd gynllun i weithio ynddo a chreu cynnwys ar gyfer Teledu a Radio. Ni dyfeisiwyd y We Fyd Eang tan 1991. Astudiodd Andrew electroneg gan ganolbwyntio ar Deledu a Chyfathrebu. Roedd yn trwsio setiau teledu, yn deall llinellau sgan, amleddau, NTSC, PAL, trawsnewidyddion flyback a mwy. Ar un adeg roedd ganddo gegin yn llawn setiau teledu wedi torri gyda balŵn cartref llawn heliwm yn hedfan dros y tŷ yn trosglwyddo fideo diwifr i’r setiau teledu oedd wedi’u trwsio. Symudodd hyn yn fuan i fideo dros y We sy’n dod i’r amlwg a chynnal ffrydiau lluosog ar weinyddion clytiog gyda’i gilydd. Roedd 2000 yn nodi’r symud o PC ac Adobe Premier (4.2) i’r Mac a Final Cut Pro ac yn bwysicach fyth, genedigaeth Tantrwm Limited.

Mae gan Tantrwm dreftadaeth fideo dechnegol a chreadigol sy’n ymestyn dros ddegawdau.

Mae ein tîm o bobl greadigol yn cyfuno dros 100 mlynedd o brofiad a sgil ar y cyd i adrodd eich stori ac ennyn diddordeb ac ysbrydoli eich cynulleidfa.

Ers 2000 mae rhai o’r sefydliadau mwyaf blaengar yn y byd wedi ymddiried yn Nhantrwm ac wedi datblygu llawer o berthnasau hirhoedlog, parhaus ar hyd y ffordd.

tantrwm-2023-new-website-video-digital-events-clients-list

Mae ein hymagwedd yn canolbwyntio ar ddeall pob cleient, pwy yw eu cynulleidfa a beth maen nhw am ei ddweud wrth y gynulleidfa honno. Mae hyn yn ein helpu i edrych ar bob prosiect gyda lens llawer ehangach, gan ddatblygu dull sydd orau i bob cleient a’n galluogi i ychwanegu’r gwerth mwyaf posibl at y gyllideb sydd ar gael, waeth beth fo’i faint.

Rydyn ni wedi gwneud llawer, boed yn ddramâu wedi’u sgriptio, hysbysebion teledu, animeiddiadau, ffilmiau hyfforddi, cynadleddau, cyfweliadau, fideos 360 neu fideos egluro.

Rydym yn ymfalchïo yn ein hyblygrwydd a’n sylw i fanylion, a byddwn bob amser yn mynd y tu hwnt i’r ffordd i sicrhau’r canlyniadau gorau posibl. Gallwn hefyd eich helpu i gynllunio ac amserlennu eich fideos a rhoi arweiniad ar y ffordd orau i’w defnyddio.

Cysylltwch i ddarganfod mwy am sut y gall ein cynhyrchiad fideo eich helpu i gyrraedd cynulleidfa ehangach.

Scroll to Top

Let's talk

Skip to content